Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

– 8 081 zł w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

– jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

– 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W art. 122 ust. 11 Ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych nakazuje traktować jako pomoc de minimis, udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.).

 • Dofinansowanie jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 • O zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Środa Wielkopolska pracodawca zobowiązany jest powiadomić Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska (załącznik nr 5).
 • Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu (załącznik nr 1).
 • Do wniosku należy załączyć kopie n/w dokumentów:
 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy.
 2. Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie lub oświadczenie (załącznik nr 4).
 3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 4. Dyplom lub świadectwo, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją (załącznik nr 2).
 6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku obrotowym, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 3).
 7. Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis od Wojewódzkiej Komendy OHP oraz wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę na kształcenie młodocianego (załącznik nr 6).
 8. Pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika)

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 • Po dokonaniu analizy wniosku wraz z załącznikami Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydaje decyzję administracyjną oraz zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis.
 • Miejsce złożenia wniosku:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Plac Zamkowy 1 (2 piętro)

63-000 Środa Wlkp.

Osoba do kontaktu: Joanna Dłubała (tel. 61 285 26 60 wew.23)

Pliki do pobrania:

1-wniosek o dofinansowanie – DOC

1-wniosek o dofinansowanie – PDF

2-formularz informacji-pomoc de minimis z instrukcją wypełniania – PDF

2-formularz informacji-pomoc de minimis z instrukcją wypełniania- XLSX

3-oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – DOC

3-oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – PDF

4-oświadczenie pracodawcy-zatrudnienie – DOC

4-oświadczenie pracodawcy-zatrudnienie – PDF

5-zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym – DOC

5-zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym – PDF

6-oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis od OHP i koszty – DOC

6-oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis od OHP i koszty – PDF