Dofinansowanie poniesionych przez pracodawcę kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie art. 122 Prawo oświatowe.

 1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

 1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018r. poz. 1267),
 2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 1. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

 1. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik ogółem w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wyniósł 111,4 – oznacza to, że nastąpił wzrost cen o 11,4%.
 2. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 4. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.
 5. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

Do wniosku należy dołączyć:

1)  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

 1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 2. Środki, o których mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego.
 3. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.
 4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023r. poz. 702), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE.L.2023.2831 z 15.12.2023r.) – które zastępuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz.UE.L.2023/2832 z 15.12.2023) –które zastępuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012.
 • O zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Środa Wielkopolska pracodawca zobowiązany jest powiadomić Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska (załącznik nr 1)
 • Do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 2) należy załączyć kopie poniższych dokumentów:

1) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy.

2) Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie lub oświadczenie (załącznik nr 6).

3) Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

4) Świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy – dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

5) Świadectwo pracy potwierdzające krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika.

6) Dyplom lub świadectwo (kopia), albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego.

7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3).

8) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat liczonych w sposób ciągły od dnia złożenia wniosku (3 x 365 dni) lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 4).

9) Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis od Wojewódzkiej Komendy OHP oraz wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę na kształcenie młodocianego (załącznik nr 5).

10) Pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

11) Oświadczenie – status pracodawcy (jest/nie jest rzemieślnikiem) – załącznik nr 7

 • Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 • Po dokonaniu analizy wniosku wraz z załącznikami Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydaje decyzję administracyjną oraz zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis.
 • Miejsce złożenia wniosku

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wielkopolskiej

 1. Plac Zamkowy 1

63-000 Środa Wlkp.

RATUSZ – Księgowość II piętro

 • Osoba do kontaktu: Joanna Dłubała

tel. 605-478-169

Pliki do pobrania:

1-zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym DOC

1-zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym PDF

2-wniosek o dofinansowanie DOC

2-wniosek o dofinansowanie PDF

3-formularz informacji o udzielenie pomocy de minimis XLSX

4-oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis DOC

4-oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis PDF

5-oświadczenie pracodawcy o otrzymanej pomocy de minimis od OHP i koszty DOC

5-oświadczenie pracodawcy o otrzymanej pomocy de minimis od OHP i koszty PDF

6-oświadczenie pracodawcy-zatrudnienie szkolącego DOC

6-oświadczenie pracodawcy-zatrudnienie szkolącego PDF

7-oświadczenie status pracodawcy DOC

7-oświadczenie status pracodawcy PDF